Förtroende-kapital

All posts tagged Förtroende-kapital

Utveckling av en grupp under normala förhållanden

I tillhörafasen

• Ge medlemmarna möjlighet att förstå gruppens struktur och mål

• Var klar över vad som förväntas av var och en i gruppen

• Ge medlemmarna möjlighet att lära känna varandra

• Ge utrymme för hantering av relationsfrågor

I Rollsökningsfasen

• Undvik konkurrerande aktiviteter som kan fördröja gruppens utveckling

• Ge aktiviteter vars lösning kräver samarbete

• Visa aktivt att du dr beredd att deltaga

• Minska spärrningen mellan ledare och individ och öka spänningen mellan individ och mål. Genom att t e x ställa frågor, sammanfatta, förklara, visa förtroende för gruppmedlemmarna, deltag i grupprocesser, ta hänsyn till varje gruppmedlems förmåga, undvik straff och belöning samt betona feedbackregler.

I samhörighetsfasen

• Uppmuntra och belöna dem som ifrågasätter gruppens inriktning

• Hjälp gruppen att fokusera på uppgiften

▪ Uppmuntra ömsesidigt beroende

• Hjälp gruppen att fatta beslut på ”objektiva”‘ grunder och inte för att krav finns på enhällighet

• Se till att gruppen tar hänsyn till omvärlden

 

Gruppen ska lösa en uppgift på kort tid.

Ibland är det nödvändigt att få en grupp att snabbt och bra lösa en uppgift i en krissituation, d v s en situation som kräver att gruppens medlemmar omedelbart koncentrerar all sin energi på en uppgift som kräver att normala arbetsrutiner och relationer åsidosätts. Det beteende som en ledare då bör ha är detsamma i alla utvecklingsfaserna oberoende var gruppen befinner sig i sin utveckling. Ledaren ska mycket tydligt göra klart för gruppen vad som har skett och ge en väl utformad struktur, ange klara mål och metoder och använda sig av formell makt.

Det finns kostnader förknippade med detta beteende, olika för varje fas.

Om gruppen är i Tillhörafasen når uppgiften ges kommer gruppen att angripa ledaren hårdare när den senare utvecklas och kommer i rollsökning.

Är gruppen i Rollsökningsfasen tvingas den tillbaka till Tillhöra och angriper ledaren än hårdare vid återkomst till rollsökningsfasen. Har gruppen nått Samhörighetsfasen är kostnaden ringa, därför att medlemmarna förstår anledningen till beteendet och riktlinjerna som ges.

 

Fenomenet med ‘Förtroende-kapitalet”

Om du vill påverka någon eller någonting i din tillvaro krävs ett gott förtroende. Dels ett gott egen-förtroende för att våga sticka ut hakan men framför allt ett förtroende hos omgivningen för att dina ansträngningar skall få genomslag. Om förtroende i detta exempel skulle översättas till pengar kan vi tala om förtroendekapital.

Det handlar om att som chef/ledare ha tillräckligt med kapital på det känslomässiga kontot, ett konto som kräver kontinuerliga insättningar, för att ha råd att göra uttag.

Är du utan kapital eller om du har för lite måste du låna, precis som på banken. Du utlämnar dig då till andras godtycke och din möjlighet att påverka minskar eller kanske till och med helt försvinner.
Insättningar

 

Insättningar Uttag
Integritet Otrevlig
Erkänna sina misstag ”Vet alltid bäst”
Hålla sitt ord Dubbelspel
Visa lojalitet Fel ledarstil vid fel tillfälle
Vara ett föredöme Lever inte som man lär
Lyssna med empati Vill inte lyssna, ej heller förstå
Dela med sig Skaffa egna fördelar
Bry sig om Ointresse

Tabell över Förtroende-kapitalets debit och kredit

För många uttag förbrukar ditt kapital För stort minus ger ingen ny kredit om du måste ta ytterligare ett lån. I värsta fall gör du till och med personlig konkurs.