Firo-cirkeln

All posts tagged Firo-cirkeln

 

Ledarskapet i samhörighetsfasen

Har gruppen kommit så långt som till den öppenhet som finns i denna fas bör chefen bygga sitt ledarskap på ett fullständigt förtroende mellan sig och gruppen, genom att visa auktoritet och förmåga att kunna målstyra och delegera. Gruppen jobbar självständigt och med god helhetssyn till den uppgift de blivit tilldelad att lösa. De känner uppskattning för sitt arbete och drivs av en inre motivation att göra ett bra jobb. Chefen ägnar fokus åt att bibehålla detta självstyrande tillstånd hos gruppen. När gruppen har kommit så här långt har den en hög mognadsgrad

Chefen strävar efter att;

• behandla varje gruppmedlem som ansvarsfull och medveten om vars och ens personliga auktoritet

• beakta allas resurser och kapacitet

• vara beredd att delegera ledarskapet till den i gruppen som för tillfället har den bästa kompetensen

• det ska råda ett ömsesidigt beroende mellan gruppmedlemmarna

• inrikta gruppens energi och höga effektivitet på uppgiften

• skapa spänning mellan gruppmedlemmarna och deras arbete så att det känns utmanande

• gruppens mål är klargjorda och accepterade

 

Situationsanpassat ledarskap

Allmänt Ledarens viktigaste funktion i grupprocesserna är att inrikta gruppens energi på de för tillfället väsentligaste problemen. Han ska försöka utveckla sin grupp tills den och individerna fungerar effektivt med hänsyn till målet och medverka till att individens och gruppens mål överensstämmer. Han ska hjälpa sin grupp att gå igenom FIRO-faserna tillhöra och rollsökning och nå samhörighet.
Följande allmänna aktiva åtgärder eller interventioner kan skapa förtroende och gruppanda hos gruppen:

• Förbered noga administrativa rutiner, riktlinjer och mål

• Stimulera till förtroende och öppenhet genom att skapa ett förtroendefullt klimat

• Hjälp gruppmedlemmarna att våga ifrågasätta oklarheter, ta upp sådant som känns angeläget och även visa negativa känslor

• Hjälp gruppen att hantera konflikter

• Hjälp gruppen att dra slutsatser, redovisa och sammanfatta vinster från gruppens upplevelser

• Ge och ta effektiv feedback

Kritiska punkter

Ledaren ska kunna lotsa gruppen från fas till fas genom FIRO-cirkeln och genom de kritiska punkterna. Han ska även kunna föra gruppen framåt igen om den tillfälligtvis har ha/kat bakåt i någon fas. Följande fyra principer kan vara till stöd för dig som chef;

1. Lär dig känna av vilka underliggande problem som kräver mest energi av gruppen

2. Se till att de väsentliga frågorna för varje fas är besvarade innan gruppen kan gå vidare

3. Var uppmärksam på verbala och icke verbala beteenden som kan vara signaler på att allt inte står rätt till

4. Använd aktiva åtgärder, interventioner som verktyg för att möta gruppens uttalade behov och därmed hjälpa den vidare i utvecklingen.

Exempel på frågor vid kritiska punkter

I tillhöra Är medlemsfrågan löst? Är alla med? Vill alla var med? Har gruppen fastnat i gemytstadiet?

I rollsökning Är alla väsentliga ansvars-, positions- och konfliktfrågor lösta? Är ledarna accepterade? Är rollerna accepterade?

I samhörighet Har gruppen fastnat i idyllfasen?

 

Riktlinjer

Vilka riktlinjer för sitt agerande som ledaren ska följa beror på gruppens mål? Om en grupp ska arbeta under en längre tid i en organisation är det viktigt att agera på ett sätt, för att nå effektivitet och öppenhet. Bildas en tillfällig grupp för att lösa en uppgift t ex under stress, krävs ett annat agerande.

Samhörighetsfasen utmärks av gruppens högre mognad, ömsesidiga beroende – den bästa leder gruppen – samt högre målinriktning och effektivitet.

Mognad i detta sammanhang innebär: 1. Kunskap/färdigheter, 2. Motivation och engagemang, 3. Vilja att ta ansvar. Om någon av dessa tre egenskaper fattas blir gruppen mindre mogen och går bakåt i FIRO-cirkeln.

Det är i denna fostran som de flesta chefer frestas av att ge gruppen vad de vill ha och inte vad de behöver. Om de hela tiden får svaret stimuleras inte medarbetarna att själva söka svaret på sina frågor. De blir beroende av sin chef. För många chefer anses detta vara ett tecken på bra chefsskap men det enda man åstadkommer är arbetsgrupper som har svårt att fatta egna beslut. En sådan chef kommer förr eller senare upptäcka att han har ”alldeles för mycket att göra”.
Det gäller att klara en fin balansgång och ge lagom struktur, dvs lite för lite mot vad gruppen säger sig vilja ha. Om glappet mellan önskad struktur och den levererade blir för stor tappar gruppen /edstågen och faller baklänges i sin mognadsgrad.

Samtidigt gäller det att förvalta sitt ”förtroendekapital”. En chef som aldrig svarar rakt på en fråga tappar förtroende.
För att lyckas hitta rätt ledarskapsstil KRAVS att chefen med KÄNSLA kan möta de individer han förväntas leda. Annars tappar chefen förankring i verkligheten och kommer med stor sannorlikhet att välja fel ledarskapsstil.

”Den som söker för mycket stöd av kartan och slutar titta på verkligheten kommer snart att vara vilse.”

Till denna MHA-modell kan också följande inlärningsprinciper kopplas;

TILLHÖRA – FÖRMEDLANDE

ROLLSÖKNING – GRUPPINRIKTAD

SAMHÖRIGHET – PROBLEMLÖSANDE

En grupps mognadsfaser kopplat till

Situationsanpassat ledarskap

 

Handledarskap

 

                                Tillhöra              Rollsökning                  Samhörighet

Mognad                  Låg _______________________         Hög

Ledning                  Direkt _____________________           Indirekt

Effektivitet Låg    Hög

 

Sitationsanpassat ledarskap betyder alltså att du anpassar din ledarstil beroende till vilken fas gruppen befinner sig i.

I Tillhörafasen har gruppen låg mognad, är beroende av direkt ledning och dess effektivitet är låg.

I Rollsökningsfasen har gruppen en högre mognad – ledaren utgör en resurs. Deltagarna demonstrerar sitt oberoende, men effektiviteten är högre än i tillhörastadiet.