Chef

All posts tagged Chef

Ledarskap kopplat till FIRO

Definitioner :

Chef är en position , vilken jag vanligtvis av högre chef, blivit utnämnd till.

Ledare – handlar om relationen jag skapat till mina medarbetare och underställda. Denna roll tillsätts underifrån och har stark koppling till graden av förtroende i gruppen/organisationen.

Chefsskap är förmåga att leda verksamhet och fördela de uppgifter jag som chef blivit tilldelad att lösa.

Ledarskap är förmåga att kunna utnyttja individens samlade kapacitet för att effektivt nå det gemensamma målet.

Målet är ett kontrollmedel eller en mätpunkt, en inriktning som gruppen och/eller individen strävar emot. Det är också, vanligtvis, något mycket mer åk gruppens eller individens uppgifter. Målet skapar en spänning mellan individerna och deras arbete.

MHA -modellen

Som ledare kan man använda sig av flera olika typer av ledarstilar. Många olika tänkare och vetenskapsmän har tillsammans producerat hyllkilometer av litteratur. Enligt den modell som här beskrivs kommer fokus att läggas på tre grundläggande stilar.
Man kan styra med makt, handledarskap eller auktoritet. Hur och när de olika stilarna används är beroende av medarbetarnas utveckling och mognad, alltså var de befinner sig i FIRO-cirkeln. Att medvetet välja ledarbeteende med hänsyn till gruppens mognad och behov är att tillämpa ett ”situations-anpassat ledarskap”.
En ledare bör alltså alltid ställa sig följande frågor :

• Vad behöver gruppen i de olika stadierna?

• Vad händer om den får det?

• Hur ska chefen bete sig om gruppen ska utvecklas?

 

 

Ledarskapet i tillhörafasen

Chefen utövar makt och styrning i denna fas. Han utnyttjar sin position i gruppen för att ge en grundläggande struktur genom att ge order, kontrollera och klarlägga rutiner. Man kan säga att gruppen har en låg mognadsgrad i denna fas. Gruppen och individen upplever ett starkt beroendeförhållande till sin chef Detta skapar spänning mellan gruppen/individen och den person, chefen, som använder makt.

Ledarskapet i rollsökningsfasen

I den här fasen utövar chefen handledarskap och ger stöd Han ställer upp som resurs, deltar och handleder när gruppen vill och behöver det. Gruppens mognad har blivit högre.

För att gruppen ska utvecklas strävar chefen efter att:

• förbättra relationerna mellan över- och underordnade

• öka motivationen för arbetet hos individerna

• uppmuntra åtgärder som leder till minskad spänning mellan chefen och gruppmedlemmarna och uppgiften

• uppnå överensstämmelse mellan organisationens och individens mål

• frammana de olika gruppmedlemmarnas resurser och kapacitet så att de kommer till nytta i gruppen

• uppmuntra en naturlig ansvarsfördelning mellan gruppmedlemmarna

• skapa ett oberoende hos gruppen gentemot chefen

Samhörighetsfasen utmärks av gruppens högre mognad, ömsesidiga beroende – den bästa leder gruppen – samt högre målinriktning och effektivitet.

Mognad i detta sammanhang innebär: 1. Kunskap/färdigheter, 2. Motivation och engagemang, 3. Vilja att ta ansvar. Om någon av dessa tre egenskaper fattas blir gruppen mindre mogen och går bakåt i FIRO-cirkeln.

Det är i denna fostran som de flesta chefer frestas av att ge gruppen vad de vill ha och inte vad de behöver. Om de hela tiden får svaret stimuleras inte medarbetarna att själva söka svaret på sina frågor. De blir beroende av sin chef. För många chefer anses detta vara ett tecken på bra chefsskap men det enda man åstadkommer är arbetsgrupper som har svårt att fatta egna beslut. En sådan chef kommer förr eller senare upptäcka att han har ”alldeles för mycket att göra”.
Det gäller att klara en fin balansgång och ge lagom struktur, dvs lite för lite mot vad gruppen säger sig vilja ha. Om glappet mellan önskad struktur och den levererade blir för stor tappar gruppen /edstågen och faller baklänges i sin mognadsgrad.

Samtidigt gäller det att förvalta sitt ”förtroendekapital”. En chef som aldrig svarar rakt på en fråga tappar förtroende.
För att lyckas hitta rätt ledarskapsstil KRAVS att chefen med KÄNSLA kan möta de individer han förväntas leda. Annars tappar chefen förankring i verkligheten och kommer med stor sannorlikhet att välja fel ledarskapsstil.

”Den som söker för mycket stöd av kartan och slutar titta på verkligheten kommer snart att vara vilse.”

Till denna MHA-modell kan också följande inlärningsprinciper kopplas;

TILLHÖRA – FÖRMEDLANDE

ROLLSÖKNING – GRUPPINRIKTAD

SAMHÖRIGHET – PROBLEMLÖSANDE

En grupps mognadsfaser kopplat till

Situationsanpassat ledarskap

 

Handledarskap

 

                                Tillhöra              Rollsökning                  Samhörighet

Mognad                  Låg _______________________         Hög

Ledning                  Direkt _____________________           Indirekt

Effektivitet Låg    Hög

 

Sitationsanpassat ledarskap betyder alltså att du anpassar din ledarstil beroende till vilken fas gruppen befinner sig i.

I Tillhörafasen har gruppen låg mognad, är beroende av direkt ledning och dess effektivitet är låg.

I Rollsökningsfasen har gruppen en högre mognad – ledaren utgör en resurs. Deltagarna demonstrerar sitt oberoende, men effektiviteten är högre än i tillhörastadiet.